Kanner- a Jugend Sektioun vum Sang a Klang

Ënnert der Direktioun vum Pit Vinandy sange mer op eng spilleresch a modern Aart a Weis traditionell Lëtzebuerger awer och international Lidder. D’Prouwe ginn den 23.10.2021 un a sinn all Samschtes mueres an der Schoulzäit, vun 11 bis 12 Auer. Alter: vu 7 bis 17 Joer.

Section enfantine et jeunesse du Sang a Klang. Sous la direction musicale de Pit Vinandy nous chantons d’une façon moderne des chansons tradition-nelles luxembourgeoises et du monde entier. Les répétitions se font à partir du 23.10.2021 chaque samedi matin, en période scolaire, de 11 à 12 h. Âge: 7 à 17 ans.

Kinder- und Jugendabteilung des Sang a Klang. Unter der Leitung von Pit Vinandy singen wir auf spielerische und moderne Art volkstümliche Luxemburger aber auch internationale Lieder. Die Proben finden ab 23.10.2021 jeden Samstag (nur in den
Schulwochen), von 11 bis 12 Uhr statt. Alter: von 7 bis 17.

Childrens’ and Youth section of the Sang a Klang
Conducted by Pit Vinandy, we sing traditional Luxembourgish, but also international songs in a playful and modern manner. Rehearsals start on 23.10.2021 every Saturday, during the school period, from 11-12 a.m. Ages: From 7 to 17.


INFO: Pit Vinandy cyber@cyberpiper.lu phone: +352 691 406689