Kanner a Jugendsektioun vum Sang a Klang

Communiqué de Presse Kanner-Chouer Société Chorale Royale Grand-Ducale SANG a KLANG a.s.b .l. Luxembourg-Pfaffenthal

Kanner- a Jugend Sektioun vum Sang a Klang

Ënnert der Direktioun vum Pit Vinandy sange mer op eng spilleresch a modern Aart a Weis traditionell lëtzebuerger awer och international Lidder. D’Prouwe ginn den 12.11.2022 un a sinn all Samschdes mueres an der Schoulzäit, vun 11 bis 12 Auer. Alter: vu 5 bis 17 Joer.

Section enfants et jeunes du Sang a Klang

Sous la direction musicale de Pit Vinandy nous chantons d’une façon moderne des chansons tradition-nelles luxembourgeoises et du monde entier. Les répétitions se font à partir du 12.11.2022 chaque samedi matin, en période scolaire, de 11 à 12 h. Âge: 5 à 17 ans.

Kinder- und Jugendabteilung des Sang a Klang

Unter der Leitung von Pit Vinandy singen wir auf spielerische und moderne Art volkstümliche luxemburger aber auch internationale Lieder. Die Proben finden ab 12.11.2022 jeden Samstag (nur während der Schulzeit), von 11 bis 12 Uhr statt. Alter: von 5 bis 17.

Childrens’ and Youth section of the Sang a Klang

Conducted by Pit Vinandy, we sing traditional luxembourgish, but also international songs in a playful and modern manner. Rehearsals start on 12.11.2022 every Saturday morning, during the school period, from 11 to 12 a.m. Ages: From 5 to 17.

INFO: Pit Vinandy cyber@cyberpiper.lu
phone: +352 691 406689 www.sangaklang.lu https://www.facebook.com/sangaklang